İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerinin (Bundan sonra “İlgili Kişi” olarak anılacaktır.), Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için İlgili Kişi’lerin Veri Sorumlusu’na başvurması gerektiği düzenlenmiştir.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Asay İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Bundan sonra “Veri Sorumlusu” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen aşağıda yer alan diğer  yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

İşbu Başvuru Formu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. ve 13. maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde talebiniz doğrultusunda değerlendirebilmek ve yasal süresi içerisinde çözümleyebilmek adına, Veri Sorumlusu sıfatıyla Asay İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların;

  1. Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını Zafer Mah. Akçay Cad. No:142/204 Gaziemir-İZMİR Adresine noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermek suretiyle,
  2. İşbu Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya “mobil imza” ile imzalayarak  [email protected] adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle,
  3. İşbu Başvuru Formu’nu İlgili Kişi tarafından Veri Sorumlusu’na daha önce bildirilen ve Veri Sorumlusu’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak Veri Sorumlusu’nun [email protected] adresine göndermek suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Başvurunun Veri Sorumlusu olarak Şirketimizin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret başvuru sahiplerine iade edilecektir. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Şirketimiz tarafından başvurunuz kabul edebilir veya gerekçesi açıklanarak reddedilebilir.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirketimiz yürürlükteki mevzuattan doğan haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Lütfen, işbu Başvuru Formu kapsamında Şirket’e ilettiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olmasına dikkat ediniz. Şirket, işbu Başvuru Formu içeriğinde yanlış veya eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz bir başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu yanlış veya eksik bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklı taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “başvuru sahibi”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin Şirketimize sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

Ad Soyad                              :

TC Kimlik Numarası               :  

Yabancılar için    uyruğu ve

pasaport numarası veya varsa

kimlik numarası                    :

E posta     :

(belirtmeniz halinde Size daha hızlı yanıt verebileceğiz)

Adres                                         :

Cep Telefonu                            :

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirket’e ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı bilgi ve belgeler talep edebilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgeler tarafımıza tam olarak iletilene kadar talebin sonuçlandırılmasına ilişkin Kanun’un 13/2 maddesinde belirtilen otuz (30) günlük süre askıya alınacaktır.

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri / Ziyaretçi☐ İş ortağı ☐ Diğer: …………………..
Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:………………….……………………………. Konu: ……………………………………..…………………………………….…………………
  ☐ Eski Çalışan Çalıştığınız Yıllar : ……………… ☐ Diğer: ………………………………………………İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : ……… Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………………

Yukarıda Şirket’e sunmuş olduğunuz kişisel verileriniz, işbu Başvuru Formu’nun değerlendirilebilmesi, sonuçlandırılabilmesi için ve sizinle bu konuda iletişime geçilebilmesi amacıyla alınmakta ve başka amaçlarla veri işlemeye konu olmamaktadır.

Lütfen Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve bu  kapsamda talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

  • Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeni halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

  • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

Başvuru Formu’nu yazılı olarak elden yahut noter, iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

Ad-Soyad          :

Tarih                :

İmza                :

Talep NoTalep KonusuSeçiminiz
1Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmekistiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a) 
2Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b) 
3Eğer Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c) 
4Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç) 
5Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi “Seçiminiz” alanına yazınız ve varsa doğru ve tamamlayıcı bilgilerinizi gösteren belgelerin yalnızca ilgili bölümleri görünecek şekilde ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)Düzeltilecek veri;
6Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum. b) Anonim hale getirilmesini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e)Sadece bir kutu işaretlenebilir.   a)     b)
7Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerime ilişkin (Talep No 5) kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)     
8Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 1/1 (f) 
9Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine   bir   sonuç   doğduğunu   düşünüyorum.   Bu   sonuca   itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu “Seçiminiz”   alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (g)Ana liz Sonucu Orta ya Çıka n Veri;
10Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu “Seçiminiz”   alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz.   (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (h)Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus;
Aşağıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. Adı Soyadı        : Başvuru Tarihi : İmza                  :

4